Kê tên cung một dây (10)

Thoi đẩy lò xo (2)

Phụ kiện cung một dây khác (3)

Thước ngắm cung một dây (9)